Migawki

Wzrost ciała i rozwój młodych królików
Hodowla królików to odchowanie rasowych i zdrowych młodych pokoleń, a więc wiedza na temat wzrostu ciała i rozwoju młodzieży.
Wzrost ciała i rozwój królików dzielimy na trzy etapy: -w czasie ciąży (29-34 dni), -od urodzenia do odsadzenia (28- 42 dni), -po odsadzeniu od matki (około 35 dni-17 tygodni).
Ciąża trwa średnio 31 dni. W okresie prenatalnym płody pobierają wszystkie składniki odżywcze od matki. Ważny jest w tym okresie poziom odżywiania i wartość energetyczna pokarmu dla matek. Masa ciała noworodków uzależniona jest od poziomu odżywiania i najlepsza jest przy średnim i wysokim poziomie, natomiast liczba w miocie jest największa tylko przy wysokim poziomie odżywiania. Ograniczanie poziomu odżywiania może też spowodować obniżenie poziomu glikogenu w wątrobach młodych a jest on zasadniczym źródłem energii płodów. Większa masa ciała osesków jest bardzo ważna, gdyż wpływa na późniejszą wielkość ciała, tempo wzrostu i śmiertelność młodych. Należy pamiętać również o czasie krycia samic. Samice kryte w czasie laktacji dają mioty o większej śmiertelności, słabszy jest też rozwój płodów i ich wzrost. Masa ciała osesków pochodzących od samic krytych w czasie karmienia jest o 10% mniejsza niż samic nie karmiących. Drugie 10% mniejszej masy ciała może być powodem pochodzenia miotu od pierwiastek. Pierwiastki pobierają mniej pokarmu i wskutek deficytu energetycznego dają mioty mniejsze od wieloródek. Rodzaj pokarmu nie ma wpływu na masę młodych ich liczbę ani liczbę żywych i martwych płodów. Wpływa jednak zasadniczo na mleczność samic.
Od urodzenia przez pierwsze trzy tygodnie życia młode odżywiają się wyłącznie mlekiem matek. W okresie tym rozwój i przyrost masy ciała zależny jest od ilości wyssanego mleka. Wymieniona ilość mleka uzależniona jest z kolei od liczebności miotu i mleczności samicy. Bardzo ważnymi czynnikami są; skład mleka, warunki życia i wszystkie czynniki środowiskowe.
Młode odsadza się od matki w okresie od czwartego do ósmego tygodnia życia.
Termin ten jest różny i zależy od przeznaczenia młodych i intensywności rozrodu. Młode przeznaczone do dalszego chowu powinny jak najdłużej przebywać z matką.
W wieku około 3 tygodni króliczęta wychodzą z gniazda i zaczynają pobierać pasze. Po odsadzeniu króliczęta są bardzo wrażliwe na zmianę paszy, warunki pogodowe i podatne na choroby zakaźne.
Wzrost w pierwszych 4 miesiącach życia jest bardzo intensywny i osiąga 15 do 30 g przyrostu masy ciała dziennie. Karmienie w tym czasie powinno stosować się „do woli”. Młode do trzeciego miesiąca życia można trzymać razem bez względu na płeć w ilości trzy- cztery osobniki. Po trzech miesiącach należy rozdzielić samce i samice, które mogą przebywać we wspólnych pomieszczeniach aż do pierwszych kryć.
Dojrzałość somatyczną króliki osiągają w drugim roku życia lecz w zależności od rasy przyrosty masy ciała następują do 7- 10 miesiąca . Całkowity rozwój organów królika kończy się przed 20 tygodniem. Organy wpływające na wzrost takie jak wątroba, nerki i przewód pokarmowy osiągają swoją wielkość docelową w 12 tygodniu życia. Po tym czasie następuje tworzenie pokładów tłuszczu okołonerkowego i grzbietowo-łopatkowego. Tkanka mięśniowa po 10 tygodniach jest wykształcona i zaczyna się przyspieszać wzrost narządów płciowych. Dymorfizm płciowy w budowie ciała królików jest mały i występuje po 15 tygodniach życia.
W hodowlach amatorskich przy klatkach stojących na dworze i nieogrzewanych pomieszczeniach inwentarskich wpływ na warunki odchowu młodych mają pory roku. Najlepiej jest zaniechać kojarzeń w okresie jesienno-zimowym dając czas samicom na regenerację sił a rozpocząć krycie w styczniu lub lutym. Najlepsze wykoty i materiał hodowlany osiąga się z wykotów wiosennych i letnich. Samice wykorzystuje się do rozpłodów przez okres do dwóch lat, samce do trzech.
Króliki rodzą się nagie i szybko porastają miękkimi włosami. W okresie młodocianym zmieniają okrywę i w wieku czterech tygodni mają okrywę pierwotną, która szybko wymienia się na wtórną. Po około 5 tygodniach rozpoczyna się wymiana okrywy w części spodniej tułowia a po 3-4 tygodniach w części grzbietowej i na bokach. W wieku 12-14 tygodni królik ma wtórną okrywę włosową, która jest gęściejsza bardziej sprężysta. Po trzech i pół miesiąca do czterech gdy intensywny wzrost ciała ulega zahamowaniu owłosienie osiąga dojrzałość wzrostową. Kolejna zmiana wtórnej okrywy włosowej następuje w wieku 20 tygodni i trwa 10 tygodni po okresie, którym królik osiąga pełnowartościową okrywę włosową (30 tydzień życia). W następnych okresach następuje wymiana owłosienia (linienie) dwukrotnie w ciągu roku. Najlepsza struktura okrywy ma miejsce w okresie zimowym tj. od października do marca.
 
powered_by.png, 1 kB

Start
Regulamin
Redaktor: Stefan   
15.09.2016.

Regulamin

Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych – Lublin 2016.

 

Organizator: Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych.

 

Kontakt: Stefan Jaślikowski, tel: 517 899 518, email: sjaslikowski@wp.pl

                Tomasz Latos, tel: 667 292 392

.               Tomasz Pękala, tel: 502 266 732

 

Termin i miejsce wystawy: 18-20 listopad 2016 r. kompleks handlowy OUTLET Center, Lublin

                                               ul. Mełgiewska 16D.

 

Program wystawy: - przyjmowanie zwierząt- 17.11.2016 od godz. 18.00-21.00,

                                                                         - 18.11.2016 od godz.   6.00- 9.00.

                                 - ocena sędziowska          - 18.11.2016 od godz. 9.30

                                 - zwiedzanie wystawy (sobota) – 19.11.2016 od godz. 9.00 – 18.00,

                                                                 (niedziela) -  20.11.2016 od godz. 10.00 -  16.00

                                 - wręczanie nagród  (niedziela) -  20.11.2016 o godz. 12.00

                                 - wydawanie zwierząt                - 20.11.2016 od godz. 15.00

 

Warunki uczestnictwa:

 

W wystawie uczestniczyć mogą wszyscy hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniach (Związkach), działających w oparciu o obowiązujące przepisy..

Zgłoszenia o wzięciu udziału w wystawie należy dokonać w terminie do dn. 13.11.2016 r., na standardowym druku zgłoszeniowym, na adres: Stefan Jaślikowski, ul. Rynek 28, 24-350 Chodel lub email: sjaslikowski@wp.pl .

 

Opłaty dla wystawców:

                                               - wpisowe –             40,- zł

                                               - opłata za królika – 5,- zł.   

                                   - wydanie królika w I dniu wystawy – 15,- zł,

                                   - wydanie królika w II dniu wystawy przed godz.12.00 – 10,-zł.

W ramach opłaty wpisowej każdy hodowca otrzymuje katalog i identyfikator.

Wpłaty wpisowego i za „oczko” należy dokonać do dnia 13.11.2016 r na rachunek Stowarzyszenia- Organizatora: SHKRiPO, BS Niemce, 46 8702 0001 0007 6164 2000 0020.

 

Postanowienia ogólne.

 

Króliki biorące udział w wystawie muszą być zdrowe i zaszczepione przeciwko pomorowi oraz myksomatozie.

Osobniki, u których zostaną stwierdzone zewnętrzne objawy chorobowe zostaną usunięte z wystawy.

W wystawie prezentowane będą króliki młode (rasy duże i średnie – 5-7m-cy, rasy małe i karzełki – 4,5m-cy),

oraz dorosłe (rasy duże i średnie- 8m-cy i powyżej, rasy małe i karzełki- 6m-cy i powyżej).

Króliki wystawiane będą w kolekcjach K4 oraz pojedynczo.

Kolekcja musi się składać z przedstawicieli obu płci ( w dowolnym zestawieniu), w jednej rasie i odmianie barwnej.

W kolekcji nie wolno mieszać królików młodych z dorosłymi. Wszystkie króliki muszą pochodzić z hodowli wystawcy.

Króliki zgłoszone w kolekcjach biorą również udział w konkursie indywidualnym.

Ocenę królików przeprowadzą sędziowie z uprawnieniami, w oparciu o obowiązujący „ Wzorzec królików rasowych” wydany przez PZHGRiDI.

Ocenę sędziowie wpisują wraz z opisem na karcie oceny królika, potwierdzają podpisem i pieczątką imienną. Jest ona ostateczna i nie może być zmieniona.

Króliki z tatuażem niemożliwym do odczytania nie podlegają ocenie.

Obecność hodowców w czasie oceny jest dozwolona. Nie może jednak w żaden sposób zakłócać pracy sędziów.

 

 

                                     

 

Nagrody i tytuły.

Konkurs przeprowadzony będzie wśród królików dorosłych i młodych.

Nagrody i tytuły przyznane zostaną kolekcjom królików dorosłych, a indywidualnie królikom dorosłym i młodym.

Mistrzowska K4 – kolekcja, która otrzymała minimum 380 pkt.

Wyróżniona K4 – kolekcja, w której wszystkie króliki otrzymały ocenę min. bardzo dobrą.

 

Champion wystawy – królik z najwyższą oceną min 96,0 pkt. W przypadku dwóch lub więcej ocen jednakowych Komisja Sędziowska wskaże zwycięzcę.

Champion w rasie – królik z oceną 96,0 pkt i więcej w rasie i odmianie barwnej.

Najlepszy samiec wystawy – najwyżej oceniony samiec.

Najlepsza samica wystawy – najwyżej oceniona samica.

Zwycięzca w rasie – królik z oceną 95,0 i powyżej, w rasie lub odmianie barwnej, w której nie przyznano tytułu Championa.

Wyróżniony w rasie – króliki z oceną bardzo dobrą. Ilość przyznanych wyróżnień zostanie ustalona przez Organizatora, w porozumieniu z Komisją Sędziowską w zależności od stawek w rasach i odmianach barwnych.

Wyróżniony młody w rasie – króliki młode z oceną bardzo dobrą. Ilość wyróżnień jak wyżej.

 

Postanowienia końcowe.

                                  

1. Organizator przejmuje odpowiedzialność za zwierzę od chwili umieszczenia ich w klatkach wystawowych.

    Za zwierzęta utracone z winy Organizatora, zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości do 100,-                        złotych. Zasadność i wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez powołaną przez Organizatora, Komisję w obecności właściciela królika.

    Organizator nie pokrywa strat powstałych w wyniku niezawinionych zdarzeń losowych.

2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania królików z klatek, bez obecności przedstawiciela Organizatora.

3. Wystawca obowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu wystawy.

4. Jęczmień i wodę dla królików zapewnia Organizator. W wypadku specjalnej karmy stosowanej w żywieniu królików, wystawca dowozi ją w swoim zakresie.

    Karmidła i poidła zabezpiecza wystawca.

5. Zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie wystawy.

6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W czasie trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Organizatora.

 

Komitet Organizacyjny.

 
Wystawa Lublin 2016
Redaktor: Stefan   
04.02.2016.

            Z radością informujemy i ogłaszamy, iż Stowarzyszenie nasze powraca do organizacji wystaw.

W dniach 18-20.11.2016 w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 16D w kompleksie OUTLET organizujemy wystawę królików rasowych, drobiu rasowego oraz kanarków i ptaków egzotycznych.

Wystawa organizowana jest we współpracy: Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych; Urzędowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i DI; Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Pierwszoplanowym współorganizatorem w kwestiach technicznych jest Outlet Center.

            Ogłoszenie powyższe publikujemy z zapasem czasowym, w celu umożliwienia hodowcom zaplanowania miotów i lęgów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców zrzeszonych w oficjalnie działających stowarzyszeniach i związkach.

Informacje typu regulamin, obsada sędziowska i inne będziemy zamieszczali w stosownym czasie.

 
Lubisan
Redaktor: Stefan   
01.03.2015.

Lubisan

 

            Lubisan jest bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym do zastosowania w hodowlach królików rasowych. Skutecznie eliminuje ogniska chorobotwórcze w środowisku hodowlanym.

Zastosowanie Lubisanu szczególnie sprawdza się w dezynfekcji klatek (zwłaszcza na „głębokiej ściółce”), transportówek i klatek wystawowych, pomieszczeń gospodarskich.Wpływa na redukcję zapachu w klatkach, zmniejsza wilgotność.Podstawową, praktyczną zaletą tego środka jest możliwość używania Lubisanu w obecności zwierząt i ludzi.

Z racji ciągłego stosowania w hodowlach naszego Stowarzyszenia bardzo polecamy Lubisan wszystkim hodowcom królików i ptaków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta www.lubisan.pl  .

 
Zobacz też…

Imieniny

27 Października 2016
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Frumencjusz, Iwona,
Sabina, Siestrzemił,
Wincenty
Do końca roku zostało 66 dni.

Gościmy

© 2016 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -