Migawki

Króliki- praca hodowlana cz.I    Praca hodowlana w stadzie królików jest ciągłym i żmudnym zajęciem. Etapami jej są: selekcja, dobór królików do stada podstawowego (rozpłodowego), kojarzenie par.
W hodowlach królików będą występowały różnice w pracy hodowlanej między hodowlami amatorskim- zajmującymi się hodowlą królików rasowych i chowem towarowym- więcej uwagi poświęcającym cechom użytkowym królików.
Zajmę się tylko hodowlą królików rasowych. Jest to o tyle ważny dział hodowlany, że preferuje on utrzymanie i doskonalenie ras uznanych, ich cech fenotypowych i użytkowych. Jest warunkiem rozwoju danej rasy. W chowie towarowym hodowca zwraca uwagę na cechy użytkowe, warunkuje go ekonomika chowu, tym samym niejednokrotnie zatraca się cechy rasowe i powstają stada nie mające nic wspólnego z jakąkolwiek rasą.
    W części I zajmę się selekcją królików, w II doborem do stada podstawowego i w III kojarzeniem królików.
    Selekcja, najogólniej to dobór królików do hodowli. W wyniku selekcji zostają wyodrębnione dwie grupy zwierząt: - wyselekcjonowana, zostawiona do reprodukcji celem przekazywania swoich genów potomstwu i grupa o niższej wartości genetycznej, która zostanie wyeliminowana ze stada podstawowego.
Zadaniem selekcji jest uzyskanie wśród potomstwa cech wyższych z punktu widzenia hodowlanego niż u ich rodziców. Selekcja więc ma prowadzić do stałego podnoszenia wartości genotypowej i fenotypowej stada.
Oczywiście efekty obserwujemy wśród pokolenia potomnego i są one zależne od:
-    dokładności oszacowania osobników o najwyższej wartości hodowlanej, najlepszych     genetycznie,
-    płodności i plenności wyselekcjonowanych osobników,
-    genetycznej zmienności cech selekcjonowanej populacji, czyli stopnia odziedziczalności cech.
Selekcja musi być prowadzona w sposób ciągły – zaprzestanie jej prowadzenia w stosunkowo krótkim czasie doprowadzi do zanikania cech wyselekcjonowanych czyli do równowagi genetycznej stada.
Warunkiem powodzenia selekcji jest genetyczna zmienność organizmów, czyli zdolność do rekombinacji i mutacji genów i ma ona ewolucyjne znaczenie. Jeżeli króliki o odmiennych cechach wyznaczonych nową mutacją lub rekombinacją genów, czy oboma tymi zjawiskami powodują pożądaną przez nas zmianę wśród potomstwa to ich geny mogą zachować się w puli genów kolejnych pokoleń danej populacji a nawet przenieść na całą populację.
Selekcja prowadzi do doskonalenia królików w zakresie pożądanych cech fenotypowych i użytkowych, jednak szybkość zachodzących zmian jest zależna od wielu czynników:
-    płodności selekcjonowanego stada,
-    długości okresu użytkowania stada podstawowego,
-    zmienności selekcjonowanej cechy,
-    liczby cech selekcjonowanych w jednym czasie,
-    wartości odstępu pokoleń.
Płodność stada selekcjonowanego w wypadku królików jest czynnikiem stosunkowo łatwym do pokonania, gdyż zarówno liczba, jak i częstotliwość miotów jest u królików stosunkowo duża. Waga tego czynnika jest jednak podstawowa, ponieważ w wyniku prowadzonej przez nas selekcji eliminujemy osobniki, u których pożądane cechy wystąpiły minimalnie lub nie wystąpiły i do dalszej hodowli pozostają tylko króliki o cechach pożądanych. Ważnym jest też zapewnienie liczby królików potrzebnych do remontu stada podstawowego, który to w wypadku hodowli rasowych wynosi 2-3 lata, stąd wynika  okres użytkowania stada.
Zmienność cechy selekcjonowanej wpływa zasadniczo na wielkość różnicy selekcyjnej. Duża zmienność daje możliwość zaostrzenia selekcji i jest o tyle łatwiejsza, że pozwala na dokładniejsze określenie królików pożądanych. W hodowlach rasowych, gdzie interesuje nas najbardziej fenotyp i genotyp królika zmienność cech jest trudniejsza ale zawęża pole poszukiwanych cech. W chowie towarowym dochodzą w bardziej dominującej formie cechy wpływające na ekonomikę produkcji, a więc opłacalność chowu.
Różnica selekcyjna jest wartością ważną ze względu na liczbę cech selekcjonowanych. Im większa ilość cech selekcjonowanych tym różnica mniejsza. Postęp genetyczny zdecydowanie zmniejszy się gdy selekcja w naszym stadzie prowadzona będzie na większą liczbę cech. W wypadku hodowli królików zalecałbym prowadzenie selekcji na jedną cechę   ( max.2), gdyż nasi podopieczni mają na tyle duże i częste mioty, że w zasadzie nic nie zmusza nas do pośpiechu a mniejsza ilość cech selekcjonowanych pozwala na dokładniejszy wybór wyselekcjonowanych królików. Ilość cech jest ważna ze względu na korelacje między cechami, które mogą być dodatnie i odwrotnie. Korelacje ujemne to takie, gdzie króliki pod względem jednej cechy doskonałe, mają drugą zdecydowanie złą. W prowadzonej selekcji musimy brać pod uwagę okres osiągania dojrzałości rozrodczej naszego stada. Im mniejszy odstęp pokoleniowy tym większa ilość potomstwa zostaje do dalszej selekcji. Decyduje również okres możliwości  oceny wartości genetycznej, który w hodowlach królików rasowych warunkują m.in. cechy okrywy włosowej i jej dojrzałości finalnej.
W selekcji zwierząt gospodarskich, które są poligamiczne możemy sobie pozwolić na zróżnicowanie selekcji samców i samic. Samiec królików jest w stanie zapłodnić wiele samic, a więc w populacji zawsze prawie dysponujemy nadmiarem samców. Z tego też względu ostrzejszej selekcji poddamy samce.
Selekcja prowadzi nas do uzyskiwania coraz lepszych wartości fenotypowych królików a tym samym uzyskiwania postępu genetycznego. Oprócz postępu genetycznego występuje pojęcie postępu produkcyjnego, którego wartości zależne są od warunków bytowania królików. Różnica między wymienionymi postępami polega na tym, że postęp genetyczny jest uzależniony od selekcji, krzyżowania i kojarzenia zaś postęp produkcyjny jest zależny głównie od polepszania warunków bytowania. W pogarszających się warunkach bytowania postęp genetyczny może się nie pojawić. Właściwa praca hodowlana to taka, w której postęp genetyczny jest współzależny od postępu produkcyjnego.
W prowadzeniu selekcji wśród zwierząt należy uwzględnić pojęcie granicy selekcyjnej.
Jest to zjawisko polegające na obserwowaniu w paru pokoleniach zaniku postępu genetycznego przy nie zmieniających się warunkach bytowania. Zależne jest ono od zaniku zmienności genetycznej stada i w małych stadach od wzrostu homozygotyczności w parach genów selekcjonowanych cech.
Rodzaje selekcji to naturalna i sztuczna.
Selekcja naturalna to selekcja bez udziału hodowcy, losowo odbywająca się w stadzie, obliczona na przetrwanie populacji.
Selekcja sztuczna to selekcja, na którą  wpływ ma hodowca i on kieruje wyborem i ilością cech poddanych metodom zootechnicznym.
Selekcja sztuczna może być prowadzona:
w kierunku:
-    genu dominującego lub przeciw niemu,
-    genu recesywnego lub przeciw niemu,
-    genów o działaniu sumującym,
-    genów o epistatycznym współdziałaniu,
-    genów o naddominacyjnym współdziałaniu,
ze względu na                                                                                                                                                   końcowy efekt selekcyjny:
-    kierunkowa,
-    stabilizująca,
-    rozdzielcza,                                                                                                                                                        rodzaj reakcji na selekcję:
o  bezpośrednia,

o  pośrednia,                                                                                                                                                             liczbę decyzji selekcyjnych,
o    jednostopniowa,
o    wielostopniowa,                                                                                                                                                 wielkość jednostki selekcyjnej,
o    indywidualna,
o    rodzinowa,
liczbę cech doskonalonych,
o    na jedną cechę,
o     na kilka cech,
§    następcza,
§    niezależna,
§    według indeksu selekcyjnego,
nieaddytywne działanie genów,
o    powrotna,
o    powrotna przemienna.


Podsumowując. Selekcja w pracy hodowlanej jest jednym z podstawowych warunków powodzenia hodowli królików rasowych. Wymienione rodzaje selekcji wymagają niejednokrotnie wiedzy z dziedziny genetyki, stąd stwierdzenie, że wielu hodowców postęp produkcyjny uważa za wystarczający. W amatorskiej hodowli królików musi być prowadzona selekcja, gdyż naturalne kojarzenia będą wsteczne a tym samym nieekonomiczne. Hodowca nie powinien bazować tylko na materiale pozyskanym z zewnątrz. Miernikiem jego wiedzy, doświadczenia i zaangażowania są jego króliki- z jego stada, przez niego wyselekcjonowane.
Zapraszam do dyskusji na ten temat. Szczegóły wymienionych rodzajów selekcji mogę dyskutować indywidualnie lub na spotkaniach tematycznych. Celem mojego artykułu jest zaprezentowanie możliwości i potrzeby pracy hodowlanej. Życzę sukcesów w hodowlach. Naszym zadaniem jest ciągłe utrzymywanie ras królików, które hodujemy w czystości rasy i ich popularyzowanie.

 
Start arrow Regulamin
Regulamin Portalu Królikarz Polski
Redaktor: Administrator   
13.04.2008.

1.Wszyscy musimy żyć w zgodzie z prawem. Dlatego w trosce o siebie i to miejsce nie umieszczaj na Portalu i Forum Królikarz Polski treści naruszających przepisy: Konstytucji RP, Kodeksu Karnego, Ustawy O Ochronie Informacji Niejawnej. Zapewni to spokojny sen - zwłaszcza o 6 rano - Tobie i Administratorom.

2. Odnoś się do innych użytkowników Portalu i Forum Królikarz Polski tak jak chcesz, aby odnoszono się do Ciebie. Rasistowskie, obraźliwe lub dyskryminujące posty i treści (w tym grafika i avatary) będą usuwane. To samo dotyczy treści pornograficznych i wulgarnych.

3. Bądź tolerancyjny. Uznaj prawo innych do posiadania poglądów, których Ty nie podzielasz. Nie staraj się mówić innym "jak mają żyć" i "co mają robić".

4. Bądź wyrozumiały dla początkujących. Każdy kiedyś stawia swoje pierwsze kroki w Internecie. Jeśli uważasz, że musisz zwrócić komuś uwagę - zrób to taktownie, bez publicznego piętnowania.

5. W bardzo złym tonie jest zwracanie dyskutantom uwagi na literówki, błędy ortograficzne i gramatyczne.

6. Jeszcze gorzej widziane są posty napisane "cyrylicą", lub jak kto woli "pokemonami". Co to oznacza? Jeśli piszesz bez zachowania podstawowych zasad gramatyki, ortografii i stylistyki nie oczekuj, że komuś będzie się chciało przedrzeć przez "gĄsZcZ pOkEmOnÓw" lub czegoś "jeshtsche gorschego" i odpowiedzieć na Twój post. Wbrew pozorom nie jest to śmieszne dla osób, które muszą czytać (i rozumieć!) kilkaset takich pokemonów dziennie.

7. Szanuj język ojczysty i staraj się przestrzegać jego zasad. Gdy piszesz post, zwracaj uwagę na pojawiające się czerwone podkreślenia wpisywanego przez Ciebie tekstu. Zwykle wskazują błędy pisowni.

8. Nie pisz całego tekstu dużymi literami. Dużych liter używa się, aby jakiś fragment wypowiedzi szczególnie podkreślić. W elektronicznej formie przekazu oznaczają one używanie podniesionego tonu albo wręcz krzyku.

9.Pisząc swoje posty staraj się trzymać tematu wątku. Do dyspozycji masz wszystkie kolory tekstu z wyjątkiem czerwonego i zielonego - pierwszy zarezerwowany jest dla Administratora, drugi dla Moderatorów. Zanim założysz nowy temat, sprawdź czy podobny nie został już założony przez kogoś innego.

10. Pamiętaj, że Moderator to też Użytkownik, który, tak jak Ty wchodzi na Forum dla przyjemności i z chęci niesienia pomocy innym. Nie jest "maszynką do tropienia zbrodni" ani "automatem do natychmiastowego odpowiadania na posty".

11. Nie domagaj się natychmiastowej odpowiedzi na zadane przez Ciebie na Forum Królikarz Polski pytanie. Może akurat nikt nie umie lub nie może Ci pomóc. Zaczekaj, a gdy wątek zacznie "tonąć" - podbij lub napisz PW. Korzystaj z wyszukiwarki.

12. Wybierając dla siebie avatar zapoznaj się z emblematami pozostałych Użytkowników i wybierz, w miarę możliwości, taki który nie będzie powtarzał się z już istniejącym.

13. Nie zamieszczaj na forum publicznym, prywatnej korespondencji bez zgody autora. Chyba, że dotyczy to wyzwisk, rasistowskich odzywek, pogróżek, spamu, czy wyraźnego łamania prawa.

14. Wszelkie sprawy o charakterze prywatnym załatwiaj tylko i wyłącznie przy użyciu prywatnej wiadomości, e-mail, gg, skype'a.

15. Propozycje dotyczące funkcjonowania Portalu i Forum Królikarz Polski zgłaszaj do Administratora lub Moderatora na prywatną wiadomość (PW) albo e-mail.

16. Problemy techniczne występujące w trakcie korzystania z Portalu i Forum Królikarz Polski zgłaszaj do Administratora na prywatną wiadomość (PW) lub e-mail.

17. Udostępnianie oraz prośba o udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, gry itp...) jest zabronione. Dostęp do źródła takich informacji będzie kasowany, a Użytkownik notorycznie łamiący regulamin i propagujący tego typu informacje podlega procedurze upomnień i banów;

18. Reklama, zbieranie informacji, przeprowadzanie sondy, badanie nastrojów, upodobań, potrzeb Użytkowników, wymaga uzyskania zgody Administratora Forum Królikarz Polski.

19. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum przez Użytkowników. Każdy odpowiada wyłącznie za siebie.

20. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę na Administratora czy Moderatora. Osoba, która zgłasza zauważoną nieprawidłowość jest zobligowana do wysłania maila lub prywatnej wiadomości (PW) do Admina, ale także zawsze do wiadomości osoby, co do której mamy takie czy inne obiekcje. Skarga nie pozostanie bez rozpatrzenia.

21. Jeśli zechcesz nas pożegnać - pamiętaj: Nie usuwamy postów, które nie łamią regulaminu. Wiąże się to zbyt często z niszczeniem treści istniejących wątków i porad na których nam zależy. Dlatego, jeśli masz ochotę pożegnać się z nami, po prostu nie wchodź na nasze strony. Jeśli mimo to będziesz edytować dziesiątki swoich postów, spodziewaj się zablokowania swojego konta - jest to odruch obronny administratorów.  

22. W profilu wpisuj zawsze "skąd pochodzisz" (region lub miejscowość) ułatwi to kontakt z innymi użytkownikami w sprawach kupna- sprzedaży i innych.

23.Życie zaskakuje nas cały czas i zmusza do reakcji, dlatego ten regulamin również może ulec zmianie. Zajrzyj więc tutaj czasem aby nie dać się zaskoczyć życiu.

Co stanie się, jeśli nie zastosujesz się do regulaminu?

A) Możesz liczyć na alienację; Nikt nie lubi czepialskich, agresywnych osób zwanych trollami.

B) Przy uporczywym i stałym dokuczaniu uczestnikom dyskusji możesz liczyć na to, że zwrócisz na siebie uwagę Administratorów.

C) Admin lub Moderator może Cię upomnieć, dać Ci ostrzeżenie, usunąć lub zmienić Twoje posty, zamknąć lub usunąć Twoje tematy lub odebrać w ogóle dostęp do forum poprzez nałożenie "bana" na nick, adres IP, lub jedno i drugie.

Pamiętaj, że regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników Portalu i Forum królikarz Polski - Ciebie również.

 

Imieniny

26 Września 2017
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Euzebiusz,
Justyna, Łękomir
Do końca roku zostało 97 dni.
© 2017 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -