• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.
Regulamin rejestracji i znakowania królików.

W celu ujednolicenia prowadzonej ewidencji królików rasowych w hodowlach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z dniem 01.01.2014r wprowadza się rejestrację i znakowanie królików wg następujących zasad:

I. Sposób znakowania królika.

1a. lewe ucho zawiera oznakowanie składające się z litery P oraz dwóch lub trzech cyfr arabskich. Litera P oznacza Polskę i obowiązuje wszystkich hodowców, związków zrzeszonych w PZHGRiDI.

b. pierwsza ( w przypadku miesięcy październik, listopad, grudzień- dwie pierwsze) cyfra oznacza miesiąc urodzenia królika,

c. druga lub trzecia (zawsze jedna-ostatnia) cyfra oznacza rok urodzenia królika.

Np. królik urodzony w lutym 2014 roku otrzyma numery- P 2 4, urodzony w listopadzie 2014 roku otrzyma numery- P 11 4.

2. prawe ucho zawiera oznakowanie składające się zawsze z czterech cyfr, począwszy od 0001 w każdym roku, zgodnego z numerem znaczka rodowego zakupionego w PZHGRiDI.

II.  Zasady znakowania i rejestrowania królików.

a) obydwoje rodzice muszą być znakowani i posiadać udokumentowane pochodzenie,

b) obydwoje rodzice muszą być tej samej rasy i odmiany barwnej za wyjątkiem:

1) -rosyjski czarny z kuną brązową,

-rosyjski niebieski z kuną niebieską,

-kalifornijski czarny z kuną wielką brązową,

-kalifornijski niebieski z kuną wielką niebieską,

-syjamski żółty z rosyjskim madagaskarowym,

-syjamski niebieski z rosyjskim izabelowym,

-dozwolone jest również kojarzenie osobników barwy szarej (odcień ciemnoszary) z odmianą żelazistą tej samej rasy,

2) u królików ras – olbrzym srokacz, czeski srokacz, angielski srokacz, meklemburski srokacz oraz rex dalmatyński jeden z rodziców może być jednobarwny tzw. kominiarz, jednak dotyczy to zawsze tej samej odmiany barwnej. Osobniki jednobarwne mogą być rejestrowane i znakowane; nie mogą jednak być wystawiane na wystawach, a przy rejestracji ich potomstwa nie wymaga się wpisywania do rodowodu punktacji takiego osobnika (taki królik nie podlega ocenie).

III. Obowiązki hodowcy przy zgłoszeniu młodych królików do rejestracji.

1. Po narodzeniu królików hodowca powinien wypisać „kartę krycia” łącznie z danymi na odwrocie, a dotyczącymi pochodzenia obydwojga rodziców (w przypadku korzystania z samca innego hodowcy, właściciel samca powinien udostępnić jego pochodzenie). Kartę krycia należy wypisywać w dwóch egzemplarzach.

2. Po rozpoznaniu płci u młodych królików hodowca wypisuje stronę „wyniki wykotu” w tym również wpisuje płeć królika (zawsze pierwsze wpisuje się samce, w dalszej kolejności samice), rasę i odmianę barwną (symbol) oraz znakowanie lewego ucha.

3. Hodowca powinien również wypisać karty rodowodowe dla królików do rejestracji ( o ile regulamin danej organizacji nie stanowi innej procedury- rejestrujący drukuje rodowód) i wysyła do prowadzącego rejestr, nie później niż 12 tygodni od dnia wykotu.

4. Jeśli hodowca sprzeda zakoconą samicę innemu hodowcy, powinien wypisaną kartę krycia doręczyć nowemu właścicielowi, ten zaś postępuje tak samo jak właściciel narodzonych młodych królików.

IV. Obowiązki rejestrującego.

1. Każdy związek zrzeszony w PZHGRiDI, w którym hodowane są króliki zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z rejestrowaniem i znakowaniem królików przez wyznaczoną osobę.

2. Rejestrujący odpowiada za prawidłową i poprawną rejestrację królików w swoim związku,

3. Po otrzymaniu dokumentów od hodowcy („karta krycia”, rodowody ) rejestrujący zobowiązany jest do jak najszybszego skontrolowania ich (najdalej w ciągu 14 dni). Jeśli dokumenty („karta krycia”, rodowody) zostały wypisane przez hodowcę niedbale lub zawierają błędy, rejestrujący zwraca je hodowcy w celu usunięcia stwierdzonych błędów,

4. Prawidłowo wypełnione dokumenty rejestrujący uzupełnia wpisując na nich numery prawego ucha wg znaczków rodowych kolejno następujących po sobie, które nakleja na rodowody ( u dołu, w miejscu na pieczęć), podpisuje i opieczętowuje. Rejestrujący pozostawia u siebie 1 egzemplarz karty krycia w celach ewidencji.

5. Rejestrujący zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rejestrowanych królików  wg ras i odmian barwnych. Do dnia 31.03 roku następnego ma obowiązek przesłać wykaz zarejestrowanych królików w swoim związku do przewodniczącego Komisji Standaryzacyjnej, w którym wystarczające jest podanie ilości sztuk zarejestrowanych w poszczególnych rasach i odmianach barwnych.

V. Postanowienia końcowe.

1. Do znakowania królików stosuje się tatuownice ze znakami o wysokości 7mm dla ras dużych, średnich i małych. Dla karzełków znaki powinny mieć wysokość 5 mm. Do znakowania stosujemy jedynie tusz czarny.

2. Na rodowodzie obowiązuje pieczęć związku rejestrującego, przyłożona na znaczku rodowym.

3. Znaczki rodowe dostępne są przez cały rok. Na znaczkach rodowych oprócz numeru identyfikacyjnego widnieje rok, w którym w/wym znaczek obowiązuje. Znaczki z bieżącego roku nie mogą być użyte w roku następnym.

4. W poszczególnych miotach obowiązuje kolejność numerów znaczków rodowych. Nie jest to obowiązujące w przypadku ras i odmian barwnych.

5. Za stosowanie powyższego regulaminu odpowiada hodowca i rejestrujący.STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KRÓLIKÓW, PTAKÓW i PSÓW RASOWYCH

 

 

 

 

REGULAMIN SEKCJI PSÓW RASOWYCH

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE.

 

§ 1.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą swoje hodowle jako amatorskie.

 

§ 2.

Celem hodowli jest doskonalenie hodowanych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

 

§ 3.

Hodowcą jest członek sekcji Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z niniejszym regulaminem, posiadający sukę hodowlaną lub psa reproduktora i zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

 

II. PRZYDOMEK HODOWLANY.

 

§ 4.

1.) Rozpoczynając prowadzenie hodowli pełnoletni członek Stowarzyszenia posiadający sukę hodowlaną lub psa reproduktora ma obowiązek złożenia wniosku do sekretarza Zarządu o zatwierdzenie przydomka hodowlanego. Wniosek zawiera zgodę hodowcy na wykorzystanie jego danych teleadresowych i hodowlanych.

Zarejestrowanie przydomka następuje po stwierdzeniu poprawności wypełnienia wniosku.

2.) Przydomek hodowlany otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z tej samej hodowli.

3.) Przydomek hodowlany podaje się po nazwie psa. Nazwę (imię) psa piszemy dużymi literami, a przydomek (nazwę hodowli) małymi, np. AZA lubelska.

4.) Wszystkie szczenięta z miotu otrzymują imię zaczynające się z tej samej litery. Hodowca dowolnie wybiera kolejność liter alfabetu.

5.) Zmiana przydomka hodowlanego może mieć miejsce w szczególnych wypadkach, po złożeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem.

6.) Przydomek hodowlany może być dziedziczony lub przekazany po sporządzeniu odpowiedniej umowy. O fakcie takim musi być powiadomiony Zarząd Stowarzyszenia.

7.) Przydomek hodowlany nie może być wykorzystywany w innym stowarzyszeniu kynologicznym, a w razie wyrejestrowania hodowli nie może być powtórnie nadany innej hodowli.

 

§ 5.

Określenia ras psów do 45 cm używa się dla ras psów, których wzrost w kłębie u dorosłego psa nie przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy, natomiast określenia ras psów powyżej 45 cm używa się dla ras psów, których wzrost w kłębie u dorosłego psa przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy.

 

 

 

 

 

 

III. SUKA HODOWLANA.

 

§ 6.

Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Adnotację umieszcza w rodowodzie osoba wyznaczona przez Zarząd. Hodowca dołącza zdjęcie suki.

 

§ 7.

Występują dwie klasy hodowlane:

1. Suka hodowlana,

2. Suka hodowlana certyfikowana.

 

§ 8.

Suką hodowlaną zostaje suka, która:

1. ukończyła 15 miesięcy,

2. w wieku dorosłym uzyskała ocenę minimum bardzo dobrą na wystawie związkowej lub na przeglądzie hodowlanym,

3. suki ras powyżej 45 cm muszą posiadać prześwietlenie stawów biodrowych (HD) w wieku co najmniej 15 miesięcy, z wynikiem A lub B.

 

§ 9.

Suką hodowlaną certyfikowaną zostaje suka, która:

1. spełnia wymagania dla suki hodowlanej,

2. posiada ukończony minimum kurs PT,

3. posiada wykonane prześwietlenie stawów łokciowych (ED) w wieku 15 miesięcy z wynikiem A lub B,

4. posiada wykonane badania DNA potwierdzające pochodzenie.

 

§ 10.

Uznanie uprawnień z innego związku następuje po stwierdzeniu spełnienia w/wym warunków zawartych w § 8 i 9.

 

§ 11.

W przypadku nie spełnienia warunków regulaminowych, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić uprawnienia suki na okres 6 do 24 miesięcy.

Uprawnienia suki hodowlanej, suka traci po ukończeniu 8 lat.

Warunkowo mogą być uprawnienia utrzymane na wniosek lekarza weterynarii, stwierdzający dobrą kondycję suki.

 

IV. PIES REPRODUKTOR.

 

§ 12.

Reproduktorem zostaje pies zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisany do Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Adnotację umieszcza w rodowodzie osoba wyznaczona przez Zarząd. Hodowca dołącza zdjęcie psa.

 

§ 13.

Występują dwie klasy hodowlane:

1. Pies reproduktor.

2. Pies reproduktor certyfikowany.

§ 14.

Psem reproduktorem staje się pies spełniający te same warunki co suka hodowlana zawarte w paragrafie 8.

 

§ 15.

Psem reproduktorem certyfikowanym staje się pies spełniający te same warunki co suka hodowlana certyfikowana zawarte w paragrafie 9.

 

§ 16.

Uznanie uprawnień z innego związku następuje po stwierdzeniu spełnienia w/wym warunków zawartych w § 14 i 15.

 

§ 17.

W przypadku nie spełnienia warunków regulaminowych, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić uprawnienia psa na okres 6 do 24 miesięcy.

Pies otrzymuje uprawnienia reproduktora dożywotnio.

Nie obowiązuje limit kryć dla psa reproduktora.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY.

 

§ 18.

Hodowca ma prawo:

1. Uzyskiwania porad i informacji hodowlanych z macierzystego związku,

2. Dostępu do listy reproduktorów,

3. Dowolnego wyboru reproduktora zarejestrowanego w macierzystym związku,

4. Odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt.

 

§ 19.

Obowiązki hodowcy psów rasowych:

1. Zapewnienie właściwych warunków higienicznych oraz pielęgnację,

2. Zapewnienie właściwej ilości i jakości wyżywienia,

3. Stosowanie obowiązkowych i profilaktycznych szczepień, a w razie konieczności zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej,

4. Niedopuszczenie do przypadkowego krycia,

5. Sprawdzenie uprawnień psa reproduktora przed kryciem suki,

6. Każdorazowo ustalać między właścicielami suki i psa reproduktora wysokość ekwiwalentu i razem podpisać „ Kartę krycia” jako swoistą umowę,

7. W wypadku krycia suki reproduktorem z innego związku, zapewnić sobie kopie rodowodu i innych wymaganych dokumentów,

8. Poddać wszystkie szczenięta z miotu obowiązkowemu przeglądowi i znakowaniu przy pomocy mikrochipu lub tatuażu,

9. W ciągu maksymalnie 30 dni zgłosić miot do sekcji psów rasowych Stowarzyszenia z wypełnionym wnioskiem o wydanie metryk lub rodowodów oraz zdjęciem miotu,

10. Udostępnienie przeglądu szczeniąt wydelegowanemu przedstawicielowi Stowarzyszenia wraz z dokumentami miotu. W razie wystąpienia wątpliwości lub nie udostępnienia przeglądu następuje wstrzymanie wydania rodowodów lub metryk. Zarząd może nakazać przeprowadzenie badań DNA w kierunku pochodzenia, a w przypadku wyników negatywnych następuje odmowa wydania dokumentów bez zwrotu kosztów,

11. Podczas przeglądu miotu sporządzony zostaje protokół, który podpisuje hodowca i dokonujący przeglądu. Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach i dołącza zdjęcie miotu.

12. Hodowca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji nabywców szczeniąt z hodowli.

13. Opłacanie terminowe składki członkowskiej,

14. W każdym wypadku umożliwienie dokonania kontroli hodowli przez osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia pod rygorem wstrzymania uprawnień zawartych w § 11 i 17.

15. Zaleca się hodowcy:

a. doprowadzania do krycia suki nie częściej niż co 10 miesięcy,

b. nie dopuszczać do krycia suki psami innymi niż reproduktorami,

c. brać udział w wystawach i innych imprezach organizowanych przez macierzyste Stowarzyszenie i inne związki.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA.

 

§ 20.

Właściciel reproduktora ma prawo:

1. Odmówić wykorzystania reproduktora bez podania przyczyny.

2. Pobrać ekwiwalent za krycie suki na podstawie pisemnej umowy w formie „Karty krycia”.

 

§ 21.

Obowiązki właściciela reproduktora:

1. Wszystkie obowiązki jak w § 19 w przeniesieniu na psa,

2. Zabrania się krycia suk bez rodowodu lub uprawnień hodowlanych.

 

VII. KSIĘGA WSTĘPNA.

 

§ 22.

Księgę wstępną prowadzi się dla wszystkich ras.

1.Wpis do Księgi wstępnej poprzedza wniosek złożony przez hodowcę do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, należy opłacić procedurę i ustalić termin przeglądu kwalifikacyjnego.

3. W czasie przeglądu kwalifikacyjnego wypełnia się wniosek o wpisanie psa/ suki do Księgi wstępnej.

4. Do Księgi wstępnej wpisuje się psa/ sukę, który otrzymał pozytywną ocenę w czasie przeglądu kwalifikacyjnego stwierdzającą cechy charakterystyczne dla rasy zgodnie z wzorcem.

5. Przegląd kwalifikacyjny przeprowadza osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Pozytywny wynik przeglądu kończy oznakowanie psa/ suki mikrochipem/ (tatuażem), na koszt hodowcy i wypisaniem Certyfikatu rejestracyjnego.

7. Potomstwo psa wpisanego do Księgi wstępnej otrzymuje rodowody niepełne i nie może otrzymywać tytułów na wystawach związkowych.

8. Zabrania się kojarzenia dwóch osobników wpisanych do Księgi wstępnej.

9. W przypadku stwierdzenia u jakiegoś potomka cech odbiegających od wzorca, Zarząd wydaje decyzję o zakazie wykorzystywania danego osobnika do rozrodu.

 

VIII. DOKUMENTACJA HODOWLANA.

 

§ 23.

Dokumentacja w postaci Karty krycia, Rodowodu, Metryki, Certyfikatu rejestracyjnego oraz Księgi wstępnej i Księgi Rodowodowej stanowi podstawę prawną działania sekcji psów rasowych Stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być datowane, podpisane i opatrzone stosownymi pieczęciami oraz muszą zawierać logo Stowarzyszenia.

 

§ 24.

W przypadku rejestracji psa/ suki z innej organizacji kynologicznej należy dostarczyć oryginały dokumentów pozwalające stwierdzić ich rodowód lub wyciąg z Księgi wstępnej.

§ 25.

W razie zagubienia rodowodu lub innego dokumentu identyfikującego psa/sukę należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić Zarząd. Zarząd unieważnia zagubiony dokument i wydaję duplikat z napisem „DUPLIKAT”.

 

§ 26.

Sposób przechowywania i obiegu dokumentacji hodowlanej regulują przepisy wewnętrzne Zarządu Stowarzyszenia.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 27.

W przypadku nie stosowania się do w/wym regulaminu Zarząd ma prawo skierować sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, który może wymierzyć kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy oraz dyscyplinarne skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

 

§ 28.

Zabrania się członkom Stowarzyszenia rozmnażania zwierząt bez uprawnień hodowlanych.

 

§ 29.

Zaleca się członkom Stowarzyszenia przekazywania szczeniąt nabywcom z zachowaniem formy pisemnej oraz udzielenia wszelkich informacji.

 

§ 30.

W przypadkach zaistnienia sytuacji nie normowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia nastąpią w wyniku decyzji zebrania sekcji psów rasowych lub decyzji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2017 roku.