• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KRÓLIKÓW, PTAKÓW i PSÓW RASOWYCH

 

 

 

 

REGULAMIN SEKCJI PSÓW RASOWYCH

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE.

 

§ 1.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą swoje hodowle jako amatorskie.

 

§ 2.

Celem hodowli jest doskonalenie hodowanych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

 

§ 3.

Hodowcą jest członek sekcji Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z niniejszym regulaminem, posiadający sukę hodowlaną lub psa reproduktora i zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

 

II. PRZYDOMEK HODOWLANY.

 

§ 4.

1.) Rozpoczynając prowadzenie hodowli pełnoletni członek Stowarzyszenia posiadający sukę hodowlaną lub psa reproduktora ma obowiązek złożenia wniosku do sekretarza Zarządu o zatwierdzenie przydomka hodowlanego. Wniosek zawiera zgodę hodowcy na wykorzystanie jego danych teleadresowych i hodowlanych.

Zarejestrowanie przydomka następuje po stwierdzeniu poprawności wypełnienia wniosku.

2.) Przydomek hodowlany otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z tej samej hodowli.

3.) Przydomek hodowlany podaje się po nazwie psa. Nazwę (imię) psa piszemy dużymi literami, a przydomek (nazwę hodowli) małymi, np. AZA lubelska.

4.) Wszystkie szczenięta z miotu otrzymują imię zaczynające się z tej samej litery. Hodowca dowolnie wybiera kolejność liter alfabetu.

5.) Zmiana przydomka hodowlanego może mieć miejsce w szczególnych wypadkach, po złożeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem.

6.) Przydomek hodowlany może być dziedziczony lub przekazany po sporządzeniu odpowiedniej umowy. O fakcie takim musi być powiadomiony Zarząd Stowarzyszenia.

7.) Przydomek hodowlany nie może być wykorzystywany w innym stowarzyszeniu kynologicznym, a w razie wyrejestrowania hodowli nie może być powtórnie nadany innej hodowli.

 

§ 5.

Określenia ras psów do 45 cm używa się dla ras psów, których wzrost w kłębie u dorosłego psa nie przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy, natomiast określenia ras psów powyżej 45 cm używa się dla ras psów, których wzrost w kłębie u dorosłego psa przekracza 45 cm zgodnie z przyjętym wzorcem rasy.

 

 

 

 

 

 

III. SUKA HODOWLANA.

 

§ 6.

Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Adnotację umieszcza w rodowodzie osoba wyznaczona przez Zarząd. Hodowca dołącza zdjęcie suki.

 

§ 7.

Występują dwie klasy hodowlane:

1. Suka hodowlana,

2. Suka hodowlana certyfikowana.

 

§ 8.

Suką hodowlaną zostaje suka, która:

1. ukończyła 15 miesięcy,

2. w wieku dorosłym uzyskała ocenę minimum bardzo dobrą na wystawie związkowej lub na przeglądzie hodowlanym,

3. suki ras powyżej 45 cm muszą posiadać prześwietlenie stawów biodrowych (HD) w wieku co najmniej 15 miesięcy, z wynikiem A lub B.

 

§ 9.

Suką hodowlaną certyfikowaną zostaje suka, która:

1. spełnia wymagania dla suki hodowlanej,

2. posiada ukończony minimum kurs PT,

3. posiada wykonane prześwietlenie stawów łokciowych (ED) w wieku 15 miesięcy z wynikiem A lub B,

4. posiada wykonane badania DNA potwierdzające pochodzenie.

 

§ 10.

Uznanie uprawnień z innego związku następuje po stwierdzeniu spełnienia w/wym warunków zawartych w § 8 i 9.

 

§ 11.

W przypadku nie spełnienia warunków regulaminowych, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić uprawnienia suki na okres 6 do 24 miesięcy.

Uprawnienia suki hodowlanej, suka traci po ukończeniu 8 lat.

Warunkowo mogą być uprawnienia utrzymane na wniosek lekarza weterynarii, stwierdzający dobrą kondycję suki.

 

IV. PIES REPRODUKTOR.

 

§ 12.

Reproduktorem zostaje pies zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisany do Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Adnotację umieszcza w rodowodzie osoba wyznaczona przez Zarząd. Hodowca dołącza zdjęcie psa.

 

§ 13.

Występują dwie klasy hodowlane:

1. Pies reproduktor.

2. Pies reproduktor certyfikowany.

§ 14.

Psem reproduktorem staje się pies spełniający te same warunki co suka hodowlana zawarte w paragrafie 8.

 

§ 15.

Psem reproduktorem certyfikowanym staje się pies spełniający te same warunki co suka hodowlana certyfikowana zawarte w paragrafie 9.

 

§ 16.

Uznanie uprawnień z innego związku następuje po stwierdzeniu spełnienia w/wym warunków zawartych w § 14 i 15.

 

§ 17.

W przypadku nie spełnienia warunków regulaminowych, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić uprawnienia psa na okres 6 do 24 miesięcy.

Pies otrzymuje uprawnienia reproduktora dożywotnio.

Nie obowiązuje limit kryć dla psa reproduktora.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY.

 

§ 18.

Hodowca ma prawo:

1. Uzyskiwania porad i informacji hodowlanych z macierzystego związku,

2. Dostępu do listy reproduktorów,

3. Dowolnego wyboru reproduktora zarejestrowanego w macierzystym związku,

4. Odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt.

 

§ 19.

Obowiązki hodowcy psów rasowych:

1. Zapewnienie właściwych warunków higienicznych oraz pielęgnację,

2. Zapewnienie właściwej ilości i jakości wyżywienia,

3. Stosowanie obowiązkowych i profilaktycznych szczepień, a w razie konieczności zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej,

4. Niedopuszczenie do przypadkowego krycia,

5. Sprawdzenie uprawnień psa reproduktora przed kryciem suki,

6. Każdorazowo ustalać między właścicielami suki i psa reproduktora wysokość ekwiwalentu i razem podpisać „ Kartę krycia” jako swoistą umowę,

7. W wypadku krycia suki reproduktorem z innego związku, zapewnić sobie kopie rodowodu i innych wymaganych dokumentów,

8. Poddać wszystkie szczenięta z miotu obowiązkowemu przeglądowi i znakowaniu przy pomocy mikrochipu lub tatuażu,

9. W ciągu maksymalnie 30 dni zgłosić miot do sekcji psów rasowych Stowarzyszenia z wypełnionym wnioskiem o wydanie metryk lub rodowodów oraz zdjęciem miotu,

10. Udostępnienie przeglądu szczeniąt wydelegowanemu przedstawicielowi Stowarzyszenia wraz z dokumentami miotu. W razie wystąpienia wątpliwości lub nie udostępnienia przeglądu następuje wstrzymanie wydania rodowodów lub metryk. Zarząd może nakazać przeprowadzenie badań DNA w kierunku pochodzenia, a w przypadku wyników negatywnych następuje odmowa wydania dokumentów bez zwrotu kosztów,

11. Podczas przeglądu miotu sporządzony zostaje protokół, który podpisuje hodowca i dokonujący przeglądu. Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach i dołącza zdjęcie miotu.

12. Hodowca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji nabywców szczeniąt z hodowli.

13. Opłacanie terminowe składki członkowskiej,

14. W każdym wypadku umożliwienie dokonania kontroli hodowli przez osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia pod rygorem wstrzymania uprawnień zawartych w § 11 i 17.

15. Zaleca się hodowcy:

a. doprowadzania do krycia suki nie częściej niż co 10 miesięcy,

b. nie dopuszczać do krycia suki psami innymi niż reproduktorami,

c. brać udział w wystawach i innych imprezach organizowanych przez macierzyste Stowarzyszenie i inne związki.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA.

 

§ 20.

Właściciel reproduktora ma prawo:

1. Odmówić wykorzystania reproduktora bez podania przyczyny.

2. Pobrać ekwiwalent za krycie suki na podstawie pisemnej umowy w formie „Karty krycia”.

 

§ 21.

Obowiązki właściciela reproduktora:

1. Wszystkie obowiązki jak w § 19 w przeniesieniu na psa,

2. Zabrania się krycia suk bez rodowodu lub uprawnień hodowlanych.

 

VII. KSIĘGA WSTĘPNA.

 

§ 22.

Księgę wstępną prowadzi się dla wszystkich ras.

1.Wpis do Księgi wstępnej poprzedza wniosek złożony przez hodowcę do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, należy opłacić procedurę i ustalić termin przeglądu kwalifikacyjnego.

3. W czasie przeglądu kwalifikacyjnego wypełnia się wniosek o wpisanie psa/ suki do Księgi wstępnej.

4. Do Księgi wstępnej wpisuje się psa/ sukę, który otrzymał pozytywną ocenę w czasie przeglądu kwalifikacyjnego stwierdzającą cechy charakterystyczne dla rasy zgodnie z wzorcem.

5. Przegląd kwalifikacyjny przeprowadza osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Pozytywny wynik przeglądu kończy oznakowanie psa/ suki mikrochipem/ (tatuażem), na koszt hodowcy i wypisaniem Certyfikatu rejestracyjnego.

7. Potomstwo psa wpisanego do Księgi wstępnej otrzymuje rodowody niepełne i nie może otrzymywać tytułów na wystawach związkowych.

8. Zabrania się kojarzenia dwóch osobników wpisanych do Księgi wstępnej.

9. W przypadku stwierdzenia u jakiegoś potomka cech odbiegających od wzorca, Zarząd wydaje decyzję o zakazie wykorzystywania danego osobnika do rozrodu.

 

VIII. DOKUMENTACJA HODOWLANA.

 

§ 23.

Dokumentacja w postaci Karty krycia, Rodowodu, Metryki, Certyfikatu rejestracyjnego oraz Księgi wstępnej i Księgi Rodowodowej stanowi podstawę prawną działania sekcji psów rasowych Stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być datowane, podpisane i opatrzone stosownymi pieczęciami oraz muszą zawierać logo Stowarzyszenia.

 

§ 24.

W przypadku rejestracji psa/ suki z innej organizacji kynologicznej należy dostarczyć oryginały dokumentów pozwalające stwierdzić ich rodowód lub wyciąg z Księgi wstępnej.

§ 25.

W razie zagubienia rodowodu lub innego dokumentu identyfikującego psa/sukę należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić Zarząd. Zarząd unieważnia zagubiony dokument i wydaję duplikat z napisem „DUPLIKAT”.

 

§ 26.

Sposób przechowywania i obiegu dokumentacji hodowlanej regulują przepisy wewnętrzne Zarządu Stowarzyszenia.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 27.

W przypadku nie stosowania się do w/wym regulaminu Zarząd ma prawo skierować sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, który może wymierzyć kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy oraz dyscyplinarne skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

 

§ 28.

Zabrania się członkom Stowarzyszenia rozmnażania zwierząt bez uprawnień hodowlanych.

 

§ 29.

Zaleca się członkom Stowarzyszenia przekazywania szczeniąt nabywcom z zachowaniem formy pisemnej oraz udzielenia wszelkich informacji.

 

§ 30.

W przypadkach zaistnienia sytuacji nie normowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia nastąpią w wyniku decyzji zebrania sekcji psów rasowych lub decyzji Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2017 roku.