• Logo królikarz

  W województwie lubelskim i województwach sąsiednich prowadzi działalność Stowarzyszenie Hodowców Królików, Ptaków i Psów Rasowych. Celem naszym jest popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu hodowli królików rasowych, drobiu rasowego i psów rasowych. Udowadniamy, że hodowle rasowe świetnie współgrają z wykorzystaniem użytkowym zwierząt i ptaków. Realizację celów osiągamy poprzez organizowanie wystaw, pokazów i szkoleń. Gwarantujemy dobrą atmosferę i satysfakcję z podjęcia decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi.

 • króliki

  Hodowla królików rasowych jest podstawową formą działalności i głównym celem powstania Stowarzyszenia.
  Hodowcy- członkowie są zaangażowani w hodowle i aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych oraz regionalnych wystawach i pokazach królików rasowych.
  Do niedawna, króliki polskie średnio prezentowały się na tle królików państw ościennych, jednak w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i po zniesieniu formalności granicznych, na skutek przepływu materiału hodowlanego różnice wyraźnie się zacierają.
  Hodowcy naszego Stowarzyszenia rywalizują skutecznie z hodowcami krajowymi i z zagranicy zajmując czołowe miejsca na wystawach.
  Organizujemy również wystawy w Lublinie i Kraśniku, w których brały udział króliki z całego kraju. Naszym celem jest popularyzacja hodowli królików rasowych jako formy rywalizacji hobbystyczno- sportowej.

   

 • slajd kury

  Hodowcy naszego Stowarzyszenia w większości wywodzą się ze środowisk wiejskich.
  Na podwórkach, niejako wpisane w pejzaż są biegające kury, kaczki i gęsi.
  Przeważnie pełniły one rolę użytkową w gospodarstwach, jednak coraz częściej łączymy użytkowość z pięknem, a co za tym idzie z rasowością.
  W przeglądzie atlasów drobiu rasowego znajdujemy rasy, które biją rekordy pozyskiwania mięsa oraz nieśności jaj. Paleta barw jest ogromna i zrozumiałym staje się fakt, iż coraz więcej osób łączy przyjemne z pożytecznym i hoduje drób rasowy.
  Podział wagowy również zaspokaja gusta, ponieważ kury rasowe występują w przedziałach od ponad 5kg do ras miniaturowych wynoszących mniej niż kilogram.
  Entuzjaści łączenia piękna z użytkowością znajdą w naszym Stowarzyszeniu fachową poradę, pomoc w pozyskaniu materiału hodowlanego, możliwość uczestniczenia w wystawach i pokazach.

 • Psy rasowe

  Najmłodsza sekcja w naszym Stowarzyszeniu mająca w swoich szeregach psy z tytułami mistrzów wystaw międzynarodowych. Sekcja psów rasowych powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Oprócz ambicji hodowlanych chcemy uświadomić ludziom, że pies jako codzienny i najwierniejszy towarzysz zasługuje na miano członka rodziny a nie zabawki, którą można bez skrupułów porzucić.
Regulamin rejestracji i znakowania królików.

W celu ujednolicenia prowadzonej ewidencji królików rasowych w hodowlach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z dniem 01.01.2014r wprowadza się rejestrację i znakowanie królików wg następujących zasad:

I. Sposób znakowania królika.

1a. lewe ucho zawiera oznakowanie składające się z litery P oraz dwóch lub trzech cyfr arabskich. Litera P oznacza Polskę i obowiązuje wszystkich hodowców, związków zrzeszonych w PZHGRiDI.

b. pierwsza ( w przypadku miesięcy październik, listopad, grudzień- dwie pierwsze) cyfra oznacza miesiąc urodzenia królika,

c. druga lub trzecia (zawsze jedna-ostatnia) cyfra oznacza rok urodzenia królika.

Np. królik urodzony w lutym 2014 roku otrzyma numery- P 2 4, urodzony w listopadzie 2014 roku otrzyma numery- P 11 4.

2. prawe ucho zawiera oznakowanie składające się zawsze z czterech cyfr, począwszy od 0001 w każdym roku, zgodnego z numerem znaczka rodowego zakupionego w PZHGRiDI.

II.  Zasady znakowania i rejestrowania królików.

a) obydwoje rodzice muszą być znakowani i posiadać udokumentowane pochodzenie,

b) obydwoje rodzice muszą być tej samej rasy i odmiany barwnej za wyjątkiem:

1) -rosyjski czarny z kuną brązową,

-rosyjski niebieski z kuną niebieską,

-kalifornijski czarny z kuną wielką brązową,

-kalifornijski niebieski z kuną wielką niebieską,

-syjamski żółty z rosyjskim madagaskarowym,

-syjamski niebieski z rosyjskim izabelowym,

-dozwolone jest również kojarzenie osobników barwy szarej (odcień ciemnoszary) z odmianą żelazistą tej samej rasy,

2) u królików ras – olbrzym srokacz, czeski srokacz, angielski srokacz, meklemburski srokacz oraz rex dalmatyński jeden z rodziców może być jednobarwny tzw. kominiarz, jednak dotyczy to zawsze tej samej odmiany barwnej. Osobniki jednobarwne mogą być rejestrowane i znakowane; nie mogą jednak być wystawiane na wystawach, a przy rejestracji ich potomstwa nie wymaga się wpisywania do rodowodu punktacji takiego osobnika (taki królik nie podlega ocenie).

III. Obowiązki hodowcy przy zgłoszeniu młodych królików do rejestracji.

1. Po narodzeniu królików hodowca powinien wypisać „kartę krycia” łącznie z danymi na odwrocie, a dotyczącymi pochodzenia obydwojga rodziców (w przypadku korzystania z samca innego hodowcy, właściciel samca powinien udostępnić jego pochodzenie). Kartę krycia należy wypisywać w dwóch egzemplarzach.

2. Po rozpoznaniu płci u młodych królików hodowca wypisuje stronę „wyniki wykotu” w tym również wpisuje płeć królika (zawsze pierwsze wpisuje się samce, w dalszej kolejności samice), rasę i odmianę barwną (symbol) oraz znakowanie lewego ucha.

3. Hodowca powinien również wypisać karty rodowodowe dla królików do rejestracji ( o ile regulamin danej organizacji nie stanowi innej procedury- rejestrujący drukuje rodowód) i wysyła do prowadzącego rejestr, nie później niż 12 tygodni od dnia wykotu.

4. Jeśli hodowca sprzeda zakoconą samicę innemu hodowcy, powinien wypisaną kartę krycia doręczyć nowemu właścicielowi, ten zaś postępuje tak samo jak właściciel narodzonych młodych królików.

IV. Obowiązki rejestrującego.

1. Każdy związek zrzeszony w PZHGRiDI, w którym hodowane są króliki zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z rejestrowaniem i znakowaniem królików przez wyznaczoną osobę.

2. Rejestrujący odpowiada za prawidłową i poprawną rejestrację królików w swoim związku,

3. Po otrzymaniu dokumentów od hodowcy („karta krycia”, rodowody ) rejestrujący zobowiązany jest do jak najszybszego skontrolowania ich (najdalej w ciągu 14 dni). Jeśli dokumenty („karta krycia”, rodowody) zostały wypisane przez hodowcę niedbale lub zawierają błędy, rejestrujący zwraca je hodowcy w celu usunięcia stwierdzonych błędów,

4. Prawidłowo wypełnione dokumenty rejestrujący uzupełnia wpisując na nich numery prawego ucha wg znaczków rodowych kolejno następujących po sobie, które nakleja na rodowody ( u dołu, w miejscu na pieczęć), podpisuje i opieczętowuje. Rejestrujący pozostawia u siebie 1 egzemplarz karty krycia w celach ewidencji.

5. Rejestrujący zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rejestrowanych królików  wg ras i odmian barwnych. Do dnia 31.03 roku następnego ma obowiązek przesłać wykaz zarejestrowanych królików w swoim związku do przewodniczącego Komisji Standaryzacyjnej, w którym wystarczające jest podanie ilości sztuk zarejestrowanych w poszczególnych rasach i odmianach barwnych.

V. Postanowienia końcowe.

1. Do znakowania królików stosuje się tatuownice ze znakami o wysokości 7mm dla ras dużych, średnich i małych. Dla karzełków znaki powinny mieć wysokość 5 mm. Do znakowania stosujemy jedynie tusz czarny.

2. Na rodowodzie obowiązuje pieczęć związku rejestrującego, przyłożona na znaczku rodowym.

3. Znaczki rodowe dostępne są przez cały rok. Na znaczkach rodowych oprócz numeru identyfikacyjnego widnieje rok, w którym w/wym znaczek obowiązuje. Znaczki z bieżącego roku nie mogą być użyte w roku następnym.

4. W poszczególnych miotach obowiązuje kolejność numerów znaczków rodowych. Nie jest to obowiązujące w przypadku ras i odmian barwnych.

5. Za stosowanie powyższego regulaminu odpowiada hodowca i rejestrujący.